aecdisaster/ January 10, 2020/ ภัยใกล้ตัว

ไทยสร้างชื่อ คว้ารางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรบรรเทาข้อเข่าเสื่อม

            ผอ.องค์การเภสัชกรรม เผยว่า ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและช่วยให้การใช้งานของข้อเข่าดี หรือสารสกัดจากขมิ้นชันแคปซูล “แอนติออกซ์” (Antiox) ได้ส่งเข้าร่วมการประกวดรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (Prime Minister Herbal Awards PMHA) ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสความตื่นตัวด้านสมุนไพรและสนองต่อโนบาลของรัฐบาล ในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยาชีววัตถุ รวมถึงช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้สมุนไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งหมดก็เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งผลปรากฎว่าผลิตภัณฑ์ของ อภ.ก็ถูกรับคัดเลือกให้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติด้านยา

สารสกัดขมิ้นชันใช้บรรเทาข้อเข่าเสื่อมทดแทนยาแผนปัจจุบันได้

ผอ.องค์การเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์แอนติออกซ์สามารถใช้บรรเทาอาการยข้อเข่าเสื่อมและช่วยให้การใช้งานของข้อเข่าดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เป็นยาจากสมุนไพรไทยที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา

ซึ่งการขึ้นทะเบียนนั้น ต้องอาศัยข้อมูลการศึกษาและวิจัยทางคลินิก ข้อมูลด้านวิชาการและการศึกษาการศึกษาพรีคลินิก ภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผนปัจจุบันของ อภ. และข้อมูลการศึกษาศึกษาวิจัยทางคลินิกก็ค้นพบว่าสารสกัดขมิ้นชันแคปซูล สามารถนำมาใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเช่นเดียวกันได้

โดยผลิตภัณฑ์ดีงกล่าว จะช่วยบรรเทาอาการปวดในข้อเข่าเสื่อมและช่วยให้การใช้งานของข้อเข่าดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดขมิ้นชันแคปซูล กับยาต้านอักเสบไอบูโบรเฟน ในการรักษา

ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมแอนติออกซ์ มีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน 

นอกจากผลิตภัณฑ์แอนติออกซ์ สามารถใช้บรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมได้ไม่แตกต่างจากการยาไอบูโบรเฟนแล้ว ยังพบว่าแคปซูลสารสกัดขมิ้นให้ผลข้างเคียงด้านระบบทางเดินอาหาร เช่น อาการปวดท้อง ท้องอืด น้อยกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาไอบูโปรเฟนอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนผลการศึกษาในเรื่องพิษวิทยา ก็มีการศึกษาพิษเรื้อรังในสัตว์ทดลองแล้ว ซึ่งก็พบว่ามีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง

ดังนั้น การที่สารสกัดจากขมิ้นชันถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นยาแผนปัจจุบัน ก็แปลว่าสามารถใช้เป็นยาแทนยาแผนปัจจุบันที่มีสรรพคุณเหมือนกันได้เลย หรือถ้าใช้สารสกัดจากขมิ้นชันมารักษาแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวยาแผนปัจจุบันควบคู่กันไป ซึ่งผลการศึกษาพบว่า มันสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้ไม่แตกต่างจากยาแผนปัจจุบันไอบูโปรเฟนที่.

อย่ารอช้าหากสงสัยว่ามีอาการรีบรักษาโดยด่วน https://www.bim100apco.com/

Share this Post